top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 3.7.2024

 

Rekisterinpitäjä
Lumiko Creative Oy

Osoite: Untuvaisentie 7 B 26

y-tunnus: 3224831-8

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Uosukainen
info@mikkouosukainen.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Lumiko Creative Oy käsittelee henkilötietoja usealla eri perusteella. Henkilötietojen pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin asiakkuuksien ylläpitäminen, kehittäminen, markkinointi sekä palvelun tuottaminen asiakkaille. Käsittelemme henkilötietoja asiakasviestintään, yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen, sopimusten solmimiseen sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen liittyvissä tarkoituksissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on pääasiassa rekisteröityjen suostumus, sopimussuhde tai Lumiko Creative Oy:n oikeutettu etu.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

 Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla esimerkiksi:

·      nimi

·      osoite

·      puhelinnumero

·      sähköpostiosoite

·      yrityksen nimi

·      kuvat

·      palvelutoive

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti nettisivujen yhteydenottolomakkeen, sähköpostien, puhelimen, sosiaalisen median alustojen, sopimuksien, asiakastapaamisten ja muiden tällaisten tilanteiden kautta, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

Henkilötietojen käsittelijät ja henkilötietojen luovutus kolmansille

Henkilötietoja käsittelee ensisijaisesti Lumiko Creative Oy:n henkilöstöön kuuluvat henkilöt. Toissijaisesti henkilötietoja voi käsitellä ulkopuoliset alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit.

 

Palveluiden tuottamiseen liittyvään henkilötietojen käsittelyyn saatetaan käyttää myös ulkopuolisia tietojärjestelmiä. Tällöin huolehdimme, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Voimme luovuttaa henkilötietoja myös toimivaltaiselle viranomaiselle lainsäädännön niin velvoittaessa tai ollessamme osallisina oikeudenkäynnissä tai muussa vastaavassa oikeudellisessa menettelyssä. Mikäli olisimme osapuolena yritys- tai liiketoimintakaupassa, saatamme myös tällöin luovuttaa henkilötietoja.

 

Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa aina tietosuojalainsäädäntöä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä. Jos henkilötietoja käsitellään ETA-alueen ulkopuolella, eikä EU komissio ole antanut vastaavuuspäätöstä riittävästä tietosuojan tasosta, noudatetaan tällöin Euroopan komission päätöksen 2021/3974/EU (muutoksineen) mukaisia vakiosopimuslausekkeita.

 

Asiakkaamme tai käyttämämme palvelimemme saattavat sijaita ETA-alueen ulkopuolella. Jos henkilötietoja luovutetaan ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme tietojen siirron lainmukaisuudesta ja riittävistä suojamekanismeista esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.

 

Henkilötietojen suojaaminen ja säilyttäminen

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen käyttöoikeus on Lumiko Creative Oy:llä. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Säilytämme henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin henkilötietojen käyttötarkoitukseen liittyvässä toiminnassa on tarpeellista tai sopimuksen taikka lainsäädännön edellyttämän ajan. Säilytysajat vaihtelevat käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen, ja lisätietoja säilytysajoista saa pyytämällä. Pyrimme aika ajoin myös oma-aloitteisesti päivittämään rekisteröityjen tietoja.

 

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Noudatamme tietosuojalainsäädännön rekisteröidylle takaamia oikeuksia. Oikeuksien soveltaminen riippuu kuitenkin yksittäistilanteessa henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksesta.

 

Rekisteröidyllä on:

Oikeus saada pääsy tietoihin

  • Rekisteröidyn oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi sekä saada pääsy tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista sekä tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus peruuttaa suostumus

  • Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus.

Oikeus tietojen oikaisuun

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä täydentää puutteellisia henkilötietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen ja tulla unohdetuksi

  • Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus saada henkilötiedot poistetuksi.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

  • Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tietojen siirtämiseen

  • Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus saada henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Oikeutta sovelletaan, kun henkilötietoja käsitellään automaattisesti, henkilötietoja käsitellään perustuen suostumukseen tai sopimukseen ja kun tiedot koskevat rekisteröityä sekä ne ovat rekisteröidyn toimittamia eikä tietojen siirtäminen vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

  • Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Lumiko Creative Oy:n on kuitenkin oikeus kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Lumiko Creative Oy:n tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

  • Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin. Lumiko Creative Oy:llä on kuitenkin oikeus kieltäytyä pyynnöstä tietosuojalainsäädännön soveltuvien poikkeuksien mukaisesti.

  • Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

 

Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröity voi tehdä oikeuksiaan koskevan pyynnön sähköpostitse yllä olevaan tietosuojavastaavan sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä tulee mainita nimi, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi tarkistamme henkilöllisyyden pyyntöön liitettävästä henkilötodistuskopiosta (esimerkiksi passi tai ajokortti). Vastaamme pyyntöön kohtuullisessa ajassa. Jos emme voi suostua rekisteröidyn pyyntöön, kieltäytymisestä ja sen perusteista ilmoitetaan rekisteröidylle.

 

Rekisteröity voi myös aina olla yhteydessä toimivaltaiseen tietosuojaviranomaiseen, mikäli katsoo henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

 

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan sekä myös esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tähän tietosuojaselosteeseen onkin tästä syystä suositeltavaa tutustua säännöllisin väliajoin.

bottom of page